وبلاگ برتر

صفحه اصلی>وبلاگ برتر>

معضلی به نام «انگیزه نداشتن» در فرزندان

راهکارهای بهبود انگیزه بخشی بر اساس نظریات روانشناسی انگیزه، یکی از بحث برانگیزترین حوزه ها در علم روانشناسی، است. دانشمندان زیادی از سال ها پیش تا کنون، فاکتورهای موثر بر انگیزه های زیربنایی رفتار را بررسی کرده اند و متناسب با آنها راهکارهایی ارائه داده اند. در همین [...]

بارگذاری مطالب بیشتر